زانوي بيمار بسياري از کوهنورداني که از آسيبهاي زانو رنج ميبرند ناشي از تکنيک غلط، عدم آمادگي جسماني و يا آگاهي کم در مورد نحوه پيشگيري و درمان آسيبهاي زانو است. آناتومي مفصل زانو تعريف مفصل: به محل ارتباط و تماس دو يا چند استخوان مفصل گفته ميشود. مفصل زانو از ارتباط اسخوانهاي درشت ني، ران و کشکک بطور مستقيم و استخوان نازک ني بطور غير مستقيم تشکيل شده است. علت ناپايدار بودن مفصل زانو بخاطر اينست که استخوان بزرگتر (ران) روي استخوان کوچکتر (درشت ني) قرار گرفته است. عامل ثبات و پايداري زانوها رباطها و تاندونها هستند که امکان اعمال کنشهاي عضلاني را بوجود مي آورد. رباط: رباطها اتصال بين دو استخوان هستند و حرکاتي که در خلاف جهت مفصل باشد را محدود ميکنند و همچنين حرکاتي بيش از حد در جهت طبيعي حرکت مفصل را نيز محدود ميکنند.

در ميان وسايل کوهنوردي پس از کفش مهمترين وسيله کوله پشتي مي باشد ؛ چون تمام وسايل مورد نياز کوهنورد براي صعود و فرود و شب خوابي در درون آن قرار مي گيرد . کوله ها از زمان قديم تاکنون دستخوش تغييرات فراواني شده اند ؛ بطوريکه امروزه اگر براي اولين بار براي خريد کوله به يک فروشگاه وسايل کوه برويد شايد از ديدن سايزها و رنگها و اشکال مختلف آنها سرتان گيج رود ! بنابراين لازم است با مشورت يک فرد خبره و باتوجه به نيازتان کوله اي مناسب اختيار کنيد تا هميشه و در همه حال بهترين همدم شما باشد چون اگر شکل و اندازه کوله مناسب بدن و برنامه شما نباشد ممکن است بر اثر فشارهاي وارده بر شانه و ستون مهره ها براي هميشه از کوله و کوهنوردي و حتي از زندگي سير شويد .

با توجه به اجراي برنامه هاي مختلف طبيعت گردي ،کوه روي وکوهپيمايي در فصول مختلف سال ولزوم افزايش ضريب حفاظت وايمني قابل قبول در اينگونه فعاليتها خاصه در صعود به ارتفاعات مي بايست با اتخاذ تدابير وراه کارهاي عملي خطر پذيري را به پايين ترين سطح ممکن برسانيم . بديهي است هرچه اطلاعات ما در مورد کوهنوردي بيشتر باشد مي توانيم بهتر وبيشتر از اين ورزش لذت ببريم وکمتر با حوادث روبرو شويم ، امروز بهترين ومهمترين وبزرگترين وسيله در کوهنوردي دانش واطلاعات در مورد آن است ومسائل ديگر از نظر اهميت بعد از آن قراردارند. متن تهيه شده اشاره اي دارد برتعيين نقش خطير سرپرستان کوهنورد والگو بودن مسئوليت آنها در فعاليتهاي کوه روي که مي تواند به عنوان الگوي کلي از نحوه برنامه ريزي واجراي برنامه هاي مختلف در طبيعت مد نظرقرارگيرد.

شناخت عوارض كوهستان تپه : ارتفاعاتي كه كمتر از 600 متر ارتفاع دارند. كوه : توده اي مرتفع از يك سرزمين كه در منطقه أي توسط دشتها يا دره ها احاطه گردد وارتفاعش بيش از 600 متر باشد. صخره : سنگهاي بزرگ و يكپارچه ( تخته سنگهايي كه داراي شيب تند بوده و كمتر از يك طول طناب ارتفاع دارند). گرده : يالهايي كه شيب آنها تا اندازه اي زياد است و قسمتهاي تشكيل دهنده آن از سنگ وصخره باشد. ديواره : صخره هايي كه بيش از يك طول طناب ارتفاع دارند. يال : فصل مشترك دو سينه كش كوه در بالا ترين قسمت. خط الرأس : فصل مشترك دو دامنه وقتي يكديگر را در بالا قطع مي كنند و محل تقسيم آب باران است. خط القعر : فصل مشترك دو سينه كش كوه در پايين را دره يا خط القعر مي ناميم. گردنه : بلند ترين نقطه بين دو قله متوالي . شيب : هر سطحي كه با افق زاويه ايجاد كند شيب نام دارد.

با توجه به اجراي برنامه هاي مختلف طبيعت گردي ،کوه روي وکوهپيمايي در فصول مختلف سال ولزوم افزايش ضريب حفاظت وايمني قابل قبول در اينگونه فعاليتها خاصه در صعود به ارتفاعات مي بايست با اتخاذ تدابير وراه کارهاي عملي خطر پذيري را به پايين ترين سطح ممکن برسانيم . بديهي است هرچه اطلاعات ما در مورد کوهنوردي بيشتر باشد مي توانيم بهتر وبيشتر از اين ورزش لذت ببريم وکمتر با حوادث روبرو شويم ، امروز بهترين ومهمترين وبزرگترين وسيله در کوهنوردي دانش واطلاعات در مورد آن است ومسائل ديگر از نظر اهميت بعد از آن قراردارند. متن تهيه شده اشاره اي دارد برتعيين نقش خطير سرپرستان کوهنورد والگو بودن مسئوليت آنها در فعاليتهاي کوه روي که مي تواند به عنوان الگوي کلي از نحوه برنامه ريزي واجراي برنامه هاي مختلف در طبيعت مد نظرقرارگيرد.