زانوي بيمار بسياري از کوهنورداني که از آسيبهاي زانو رنج ميبرند ناشي از تکنيک غلط، عدم آمادگي جسماني و يا آگاهي کم در مورد نحوه پيشگيري و درمان آسيبهاي زانو است. آناتومي مفصل زانو تعريف مفصل: به محل ارتباط و تماس دو يا چند استخوان مفصل گفته ميشود. مفصل زانو از ارتباط اسخوانهاي درشت ني، ران و کشکک بطور مستقيم و استخوان نازک ني بطور غير مستقيم تشکيل شده است. علت ناپايدار بودن مفصل زانو بخاطر اينست که استخوان بزرگتر (ران) روي استخوان کوچکتر (درشت ني) قرار گرفته است. عامل ثبات و پايداري زانوها رباطها و تاندونها هستند که امکان اعمال کنشهاي عضلاني را بوجود مي آورد. رباط: رباطها اتصال بين دو استخوان هستند و حرکاتي که در خلاف جهت مفصل باشد را محدود ميکنند و همچنين حرکاتي بيش از حد در جهت طبيعي حرکت مفصل را نيز محدود ميکنند.

تاندونها: تاندونها، اتصال بين عضله و استخوان هستند بنابراين تمام حرکاتي که استخوان انجام ميدهد تحت تاثير تاندونها است. تعريف حس عمقي: توانايي تهيه و فراهم کردن اطلاعات از وضعيت بدن و موقعيت اندامها در فضا را حس عمقي ميگويند. مثلا در بيماراني که دچار پارگي مضمن رباط شده اند حس عمقي در همان مفصل آسيب ديده کاهش يافته است. قسمت اعظم ثبات زانو به چهار رباط اصلي اين مفصل وابسته است. دو رباط محيطي (حاشيه اي) و خارج مفصلي بنامهاي رباطهاي طرفي يا کولترال که در برابر فشارهاي واروس و الگوس (نزديک و دور شدن) مقاومت ميکنند و دو رباط مرکزي و داخل مفصلي بنام رباطهاي متقاطع که فشارهاي قدامي خلفي درشت ني اي- راني را مهار ميکنند. منيسک: منيسکها يک جفت ساختمان متراکم و محکم از جنس غضروف ليفي (فيبروکارتيلاژ) هستند که بين استخوانهاي ران و درشت ني قرار دارند. يک سوم حاشيه منيسکها داراي عروق خوني است و هنگامي که پاره ميشوند پاسخهاي ترميمي ظاهر خواهد شد. دو سوم منسکها فاقد عروق خوني است و خوب ترميم نميشود. منيسکها کار جذب و ترشح مايع مفصلي را بر عهده دارند و به عنوان مخزني براي اين مايع که ليز کننده و تغذيه کننده سطوح مفصلي است عمل ميکنند.

منيسکها هنگام تا شدن زانو مانند يک بالشتک بين کنديل استخوان ران و کفه درشت ني فشرده ميشوند. در اين حالت افزوده شدن فشارهاي چرخاننده موجب پارگي منيسکها ميشود. هر وقت که بين تا شدن و چرخش مفصل زانو هماهنگي وجود نداشته باشد، غضروفهاي منيسکي در معرض آسيب ديدگي قرار ميگيرند. وجود منيسکها براي کارکرد مناسب زانو حياتي است.