گاهنامه آموزشی ، خبری هموند شماره 9 سال سوم منتشر شد


 

دریافت گاهنامه شماره 9

دریافت گاهنامه شماره 8

گزارش مجمع عمومی عادی و سالیانه باشگاه شیراز جوان

با توجه به هماهنگی های قبلی مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی و سالیانه باشگاه و دعوت از هموندان برای حضور در این همایش ، روز یک شنبه مورخ 24 آبانماه 1394این مجمع برگزار گردید.

طبق قرار از ساعت 19:30  به هموندان وارد باشگاه شده و لیست حضور و غیاب مجمع را امضا نمودند. طبق اساسنامه باشگاه  مجمع عمومی عادی و سالیانه  با ( نصف +1 ) رسمیت پیدا می کند که به این ترتیب مجمع عمومی عادی در ساعت 19:30  با به حدنصاب رسیدن نفرات آغاز گردید .