تبریک به جناب آقای هادی با شفاعت رئیس هیات دوچرخه سواری استان فارس

بدینوسیله انتخاب شایسته جناب آقای هادی با شفاعت به ریاست عیات دوچرخه سواری استان فارس را به ایشان و جامعه دوچرخه سواری استان تبریک گفته و اعضا باشگاه فرهنگی ورزشی شیراز جوان توفیق روزافزون ایشان را ازدرگاه پرورد.گار متعال آرزو می‌نمابند . 

بدون تردید هدایت و اداره ورزش زیبا و مفرح دوچرخه سواری با عنایت به بهره گیری از سوابق ارزشمند و تجربیات ایشان ، در آینده شاهد ارتقای ورزش دوچرخه سواری استان در کشور و در سطوح بین‌المللی خواهد بود .