• برای دسترسی به برنامه ها ابتدا باید به عضویت سایت درآیید.

     هزینه نامنویسی شامل مبلغ ۷۵۰۰۰ تومان ورودی اولیه و هزینه ۳ ماه شهریه دوره آزمایشی به مبلغ ماهیانه ۱۵۰۰۰ تومان می باشد.