برای دسترسی به برنامه ها ابتدا باید به عضویت سایت درآیید.

 هزینه نامنویسی شامل مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان ورودی اولیه و هزینه ۳ ماه شهریه دوره آزمایشی به مبلغ ماهیانه ۲۰۰۰۰ تومان می باشد.

همچنین مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان جهت بیمه و مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان جهت نامنویسی پرتال فدراسیون اخذ میگردد.