پنجشنبه, شهریور 09, 1391 06:32:00 ب.ظ

همنوردان
***
همنوردان. همطنابان برتمامی تان درود
همدلم من با شما در تنگناي هر صعود و هر فرود
***
حس سرشاري سراسر مهربانی میکنم تقدیمتان
عاري از کبر غرور هر برگ از تقویمتان
***
راهتان پیوسته عاري از غم و اندوه باد
روحتان شفاف و پاك و با صفا چون کوه باد
***
سینه هاتان پر ز مهر و کیشتان دور از غرور
روحتان پاك و مصفا سر به سر غرق سرور
***
کوله هاتان پر طراوات پرسخاوت پر ز نور
در صعود سهل و مشکل یا ره نزدیک و دور
***
مهرتان زیبا و دائم پاك و دور از هر ریا
بینتان جاري همیشه رودي از مهر و وفا
***

زنده و بشاش و پویا عمرتان زیبا و پاك و برقرار
گامهایتان پر تحرك پر طنین و استوار
***
بهر هر صخره نورد و یخ ستیز و غارپیما اهل کوه
عمر پویا و سراسر شادکامی می نمایم آرزو
***
هرتلاش سخت و شاقی سر زند از سویتان
میرسد بر ما شمیم واژه گلبویتان
***
یاد و نام وخاطرات و شوق دیدار شما
میدهد درسی سراسر استقامت را به ما
***
پاي هر آب روان و در کنار سایه سار هر درخت
سفره پرمهرتان گسترده بادا نیکبخت
***
خاطراتی خوش به هر بام بلند از کوهها
آرزومندم براي تک تک فرد شما
***
از طبیعت هر که را دیدم حفاظت می کند
خادمش میگردم و ما را اشارت می کند
***

رشتۀ ماه کوهنوردي گر چه مانده بس غریب
ورزش بی ادعاي دوستی هاست عاري از کید و فریب
***
گوئیا این رشته اصلاً رشته مهر و محبت دوستی است
بی حسادت. بی رقابت سر به سر مهر و شکیب
***
خط پایانی ندارد رشتۀ ما گوئیا
نه سکوئی بهر بالا رفتن از کبر و ریا
***
همدلی همداستانی هم نمک بودن سر یک سفره نیز
میکند ما را جدا از هر رقابت هر ستیز
***
عاشقم من (عاشق) دشت و طبیعت جلوه ی زیباي او
او که ما را حامی است در هر صعودي مو به مو
***


سرودة اسماعیل عباسعلی نژاد از پیشکسوتان ورزشی و کوهنوردي باشگاه ورزشی شیراز جوان
آبان 1391 . به مناسبت روز کوهنورد

 

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است